5 ZVEZDIČNA DOŽIVETJA PRI DOBRIH LJUDEH
5 ZVEZDIČNA DOŽIVETJA PRI DOBRIH LJUDEH Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Status – faza: V teku 
Začetek: 01.12.2019 
Predviden zaključek: 01.12.2020

Partnerji v projektu:

·         Pomurska turistična zveza, Slovenska ulica 25, 9000 Murska Sobota

·         Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik

·         Foto video Matej Vnuk s.p., ulica 4. maja 24, 9224 Turnišče

Obdobje izvajanja operacije: 1.12. 2019 – 1.12. 2020

OPIS:

Zaradi zanimive geografske lege, bogate naravne in kulturne dediščine, je območje LAS Pri dobrih ljudeh izredno zanimivo za razvoj turizma, vendar je še vedno premalo izkoriščeno za turistične namene v okviru naravi prijaznih oblik turizma. Naravna in kulturna dediščina imata eno ključnih vlog v turizmu, saj pripomore k sooblikovanju vsebine turistične ponudbe. Turistični trendi in dejstvo, da sodoben turist išče pristna doživetja, ki so blizu naravi, kulturni dediščini okolja, lokalnemu prebivalstvu, lokalni kulinariki ipd. narekujejo ukrepe celostne turistične predstavitve na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Obenem sta na območju LAS Pri dobrih ljudeh kulturna krajina in dediščina pomembni gospodarsko-turistični priložnosti, zato je potrebno te potenciale izkoristiti kot razvojne dejavnike območja LAS in vlagati v ohranitev kulturne dediščine in večjo prepoznavnost na trgu.

Turistična privlačnost območja LAS Pri dobrih ljudeh se bo z operacijo »5-zvezdična doživetja Pri dobrih ljudeh« izboljšala  z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti na način: 

- razvoj 5* doživetij, ki bodo sledile usmeritvam Slovenske turistične organizacije,

- priprava produktov doživetij v povezavi s kulturnim turizmom in zelenimi produkti,

- dodana vrednost ponudnikov in akterjem z izvedbo strokovnih delavnic in izobraževanj,

- nadgradnja ponudbe s ciljem desezonalizacije ponudbe za celoletno turistično doživetje,

- razvoj produktov, ki sledijo trajnostnim usmeritvam, ki so podane v Zeleni shemi slovenskega turizma,

- razvoj trajnostno usmerjenih produktov,

- razvoj ponudbe, ki jo bodo lahko koristili tudi lokalni prebivalci,

- izboljšanje možnosti za razvoj malega podjetništva s trajnostno noto v povezavi s kulturno in naravno dediščino.

- razvoj trajnostnega modela trženja produktov in destinacije


Obrazložitev problema:


V fazi priprave in razvoja ideje projekta smo identificirali naslednje pomanjkljivosti in probleme:

 - na območju destinacije je podhranjena dodana vrednost ponudbe,

- na območju destinacije je velik potencial za razvoj turizma veliko potencialov, vendar je le-ta zelo neizkoriščen,

- na območju destinacije primanjkuje vsebin, ki bi privabljale goste in da bi le-ti več zapravili,

- destinacija ima ogromen potencial zaradi zdraviliškega turizma, ki pa potrebuje dodatno ponudbo,

- destinacija je prepoznavna po zdraviliščih, ostala ponudba je slabša,

- destinacija potrebuje dodatne programe in pakete, ki bodo dvignili povpraševanje.

- destinacija nima vzpostavljenega učinkovitega sistema trženja integralnih produktov


Rešitve, ki bodo dosežene z operacijo:


razvoj produktov, kateri bodo sledili usmeritvam 5-zvezdičnih doživetij,

- razvoj produktov, ki bodo dosegli višjo dodano vrednost ponudbe,

- razvoj novih vsebin, ki bodo nadgradile zdraviliški turizem,

- razvoj dodatnih produktov, ki bodo povečali možnost za dodatno zaposlovanje,

- razvoj produktov in vsebin, ki bodo dvignili povpraševanje predvsem izven glavne sezone,

- dvig kompetenc deležnikov na destinaciji,

- vzpostavitev trajnostno naravnanega trženjskega modela.


Dolgoročnost in trajnost rešitev:


- tržno usmerjeni produkti, ki se bodo tržili preko PTZ  in ZOT Dobrovnik

- tržno usmerjeni produkti, ki bodo namenjeni trženju preko namestitvenih kapacitet,

- tržno usmerjeni produkti, ki bodo namenjeni trženju preko direktne prodaje za končnega kupca na tujih trgih,

- tržno usmerjeni produkti, ki bodo zagotavljali celoletno povpraševanje.


Pomembnost predloga za območje LAS:


- možnosti za razvoj malega podjetništva,

- izboljšanje podobe območja v očeh turistov,

- izboljšanje možnosti za izboljšanje življenja lokalnih prebivalcev, 

- trajnostna vključitev kulturne in naravne dediščine s ciljem ustrezne vključitve dediščine v turistično ponudbo,

- zagotovitev trajnostno naravnanih produktov,

- povezava turizma s kmetijstvom, kulturo, podeželjem in drugimi s turizmom povezanimi dejavnostmi,

- dvig kompetenc deležnikov na destinaciji


CILJI:


·         Novi turistični produkti

·         Izboljšanje strokovnih kompetenc deležnikov in akterjev

·         Izkoristiti potencial kulturne in naravne dediščine območja LAS Pri dobrih ljudeh za razvoj inovativnih turističnih partnerstev in produktov

·          Povečati socialno vključenost ranljivih skupin še posebej mladih brezposelnih s poudarkom na trajnostno naravnanem turizmu

GLAVNE DEJAVNOSTI:

·         Analiza stanja območja

·         Izvedba izobraževanj in delavnic

·         Razvoj 5-zvezdičnih doživetij (produktov) in trženje

·         Grafična prenova in preplastitev 4. Obstoječih tabel

·         Razvoj produkta – pohodništvo okoli bukovniškega jezera

·         Nabava opreme – fotoaparat in priprava foto gradiva za namen oblikovanja novih produktov

PRIČAKOVANI REZULTATI IN CILJNE VREDNOSTI:

·         Preučitev promocijskih gradiv, Priprava vprašalnika, seznama ponudnikov in obisk 20 turističnih ponudnikov ter poročilo o izvedenih aktivnostih, Strateške usmeritve in ukrepi za razvoj produktov, Priprava koncepta Integralnega turističnega produkta z vlogo deležnikov,

·         Opravljena analiza stanja bo služila nadaljnjemu razvoju produktov. Razvili bomo 5 integralnih produktov, ki bodo sestavljeni iz več programov in paketov in  bodo namenjeni trženju na izbranih tujih trgih.

·         Izvedba strokovnih izobraževanj (5) s ciljem izboljšanja strokovne usposobljenosti in kompetenc akterjev in ponudnikov.

·         Razvoj tržno naravnanih turističnih produktov in trženje le-teh.

·         Operacija bo pripomogla k vzpostavitvi inovativne partnerske mreže med ponudniki na območju LAS in omogočila lažje skupne nastope na turističnih trgih

·         Grafična prenova in preplastite obstoječih 4. informacijskih tabel Bukovniško jezero

·         Razvoj tržno zanimivega produkta – pohodništvo okoli Bukovniškega jezera 

·         Nabava opreme – novega fotoaparata in priprava foto gradiva za namen oblikovanja novih produktov.

Podatki o financiranju

Projekt sofinanciran iz naslova pod ukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/


Turpis egastas macenas dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin diam justo, scelerisque non felis porta, placerat vestibulum nisi Vestibulum.