Doživi naravo!

Naziv operacije: Doživi naravo! (Podukrep 19.2)

Akronim operacije: DOŽIVI!

 

TEMATSKO PODROČJE UKREPANJA

Varstvo okolja in ohranjanje narave

UKREP PO SLR

Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja.

SPECIFIČNI CILJ

Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS.

OPIS OPERACIJE

Območje LAS Pri dobrih ljudeh se ponaša z izjemno naravno in kulturno dediščino ter visoko stopnjo naravne in biotske raznovrstnosti. Skoraj polovica površin območja LAS se nahaja v Naturi 2000, območje LAS pa je tudi del zavarovanega območja Krajinskega parka Goričko kamor spadata del občine Kobilje in Dobrovnik. Z izvedbo naše skupne operacije Doživi naravo! bomo prispevali k cilju SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS.

Aktivnosti operacije bodo naravnane tako, da bomo prebivalstvo ozaveščali o pomenu varstva biotske pestrosti, prispevali k ohranjanju okolja in varovanju narave ter k dvigu kvalitete življenjske okolice, obenem pa bomo izboljšali turistično promocijo kulturnih in naravnih danosti. Območje izvajanja operacije z vidika biotske raznovrstnosti ponuja številne možnosti za obiskovalce, zato jih želimo posredno vzpodbuditi k večji ozaveščenosti glede ohranjanja le-te.

Ena izmed najbolj poznanih turističnih točk območja LAS in najbolj prepoznavna točka občine Dobrovnik je Bukovniško jezero z okolico. V okviru operacije Doživi naravo! bomo uredili obstoječi vodni stolp na Bukovniškem jezeru in na njem vzpostavili interpretacijsko točko ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine - »Opazovalnico ptic« na Bukovniškem jezeru. Poleg »Opazovalnice ptic« na Bukovniškem jezeru, bomo vzpostavili še eno interpretacijsko točko ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine, in sicer v Panonski domačiji na Kobilju, kjer bomo vzpostavili interpretacijsko točko vinogradniške kulture.

Stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohranjanja kulturne dediščine območja LAS bomo izboljšali tudi v okviru medgeneracijskih delavnic in doživljajskih taborov za otroke, pri čemer bomo udeležence spodbujali k vzajemnemu učenju, ustvarjalnosti, k medkulturnemu dialogu ter tako posredno prispevali k razvoju in prenosu znanja med generacijami in s tem ohranjali tradicijo območja. V veliki meri si bomo prizadevali, da se bodo v naše aktivnosti vključevale tudi ranljive ciljne skupine.

NAMEN OPERACIJE

Z izvedbo operacije Doživi naravo! bomo izboljšali stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti, strmeli k ohranjanju narave in naravnih danosti ter ohranjanju kulturne dediščine območja LAS. Aktivnosti operacije so naravnane tako, da bomo prebivalstvo osveščali o pomenu varstva biotske pestrosti in njenih koristi za lokalno okolje  ter prispevali k dvigu kvalitete življenja okoliškega prebivalstva.

 

CILJI OPERACIJE

-          Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti;

-          Izboljšati stanje ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o naravni in biotski raznovrstnosti v njihovem domačem prostoru;

-          Ohraniti pestro naravno in kulturno dediščino območja LAS.

 

REZULTATI OPERACIJE

-          Izvedene medgeneracijske delavnice in doživljajski tabori za otroke o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine območja LAS (25);

-          Interpretacijska točka ohranjanja biotske raznolikosti - »Opazovalnica ptic« na Bukovniškem jezeru (1);

-          Interpretacijska točka ohranjanja vinogradniške kulture in vinske dediščine (1);

-          Končni produkt »Doživi naravo!« v okviru demonstracijske aktivnosti (1).

OBDOBJE IZVAJANJA OPERACIJE

 Začetek operacije: 1. december 2021

Zaključek operacije: 31. oktober 2022

VODILNI PARTNER OPERACIJE

Občina Dobrovnik

PARTNERJI OPERACIJE

Društvo vinogradnikov Kobilje

Foto video Matej Vnuk s.p.

RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, PE RIS - Beltinci

FINANČNI NAČRT OPERACIJE

Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR): 48.811,08 €

Znesek sofinanciranja (EUR) 85 %: 35.629,14 € 

POVEZAVE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Program razvoja podeželja

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

 

Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije.

 

Turpis egastas macenas dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin diam justo, scelerisque non felis porta, placerat vestibulum nisi Vestibulum.